• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 2 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

18 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

10.00-12.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางจินตนา เอี่ยมสอาด  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางมิลินธร พิลึก  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ  งานประชาสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวกาญจนา หักทะเล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางจรรยา ฝอยพรมราช  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ดวงเดือน ตั้งประเสริฐ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางขนิษฐา ดูปอนท์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางวิไลวรรณ ฝากไธสง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางบุญยรัตน์ สุขะตุงคะ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายพรพรต เพชรายุทธการ  สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางศศิรัตน์ ชุ่มพุดซา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวนาตยา ศิริทับ  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวศิริพร หาญพิชัย  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายวันเฉลิม เบ้ามี  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายบรรเลง ไม้โคกสูง  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางกุลิศรา แก้วมน  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวสุพันณิกาญจน์ ปริญญวัฒน์  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน