• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 2 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

18 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

13.00-15.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวศรัญญา ชูสกุล  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สนอ. ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายศุภฤกษ์ คำแปล  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวกันทิมา จาระนัย  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวสุภาพร ยอดทองหลาง  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวณัฐศุกาญจน์ ผ่องแผ้ว  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายสโรชา ศรีอภัย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน