• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 3 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

19 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

10.00-12.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายพงษ์ตรี ศรีพรหม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายอาทิตย์ หลอกลาง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางศิริวรรณ อินทเศียร  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   สายม่าน เสมาภักดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ  สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   อริญชยา มณูรัตน์  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   กฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   สุกัญญา​ บุญอ้อย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นงนุช​ ภักดิ์จัตุรัส  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นำพาพร​ ป้ายงูเหลือม  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
13   สุภาวดี ประเสริฐสุข  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวศศิธร ทูลสันเทียะ  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาววิชุดา ผ่านอ้น  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายสมชาย นวนกลาง  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายมนูญ วนิชไพบูลย์  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวสร้อยสุดา เนินกลาง  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
20   อรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวตรีมาศ แซ่อั้ง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวณัฏยา สกุลศิริทรัพย์  งานประชาสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายสุนทร ฉิมปรุ  งานประชาสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน