• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 3 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

19 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

13.00-15.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวสุพัตรา ปังสันเทียะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช  งานพัสดุ กองกลาง ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู  งานพัสดุ กองกลาง ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายเรืองยศ ชนไธสง  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวสมพร อินทร์พงษ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวปัญจารีย์ จิระสุโข  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายวงศกร สิงหวรวงศ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวปภาดา น้อยไพล  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางอัมพร ละมัยกลาง  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายอดุลเดช จันทสิทธิ์  กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กองบริหารงานบุคคล) ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวบุญนาค จันทร์อุดร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน