• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 4 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

20 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

10.00-12.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   ผศ.ดร. กนกพ ฉิมพลี  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายไพโรจน์ พุทธโอวาท  นวัตกรรมเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
4   อนุชิต คงฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ผศ.ดร. เฉลิมศรี จอกทอง  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.กนกมน รุจิรกุล  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ดร.สิริกร กรมโพธิ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางพนิดา เทพชาลี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวละอองดาว ขุนงิ้ว  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   อาจารย์ภณิดา แก้วกูร  โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   ผศ. นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน