• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 4 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

20 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

13.00-15.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1     ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายศุภฤกษ์ คำแปล  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวกันทิมา จาระนัย  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายไพรัช นิ่มนาม  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นส.บุญนาค จันทร์อุดร  สำนักวทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน