อบรมการใช้งานระบบ e-document สำหรับ Admin
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

24 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

13.00-15.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายพงษ์ตรี ศรีพรหม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายอาทิตย์ หลอกลาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวประภาพร บัวงาม งานเลขานุการและประชุม    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางชุติมา แก้วอำไพ งานเลขานุการและประชุม    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   น.ส.กฤตยา พันธ์งาม กองนโนบายและแผน    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางศศิธร หวังค้ำกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ผศ.บุษกร หวังค้ำกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ผศ.วนิดา นเรธรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายศราวุฒิ ผาละศรี งานบริหารงานทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวสมพร อินทร์พงษ์ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวสุภาพร ยอดทองหลาง คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   สุภาวดี ประเสริฐสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง หน่วยตรวจสอบภายใน    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นันท์นิชา ศิริอมรวัชร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวขวัญเรือน ปราบจะบก กองพัฒนานักศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายมานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวสุภาภรณ์ เกวียนโคกกรวด โรงเรียนสาธิตฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสา่วศรัญญา ชูสกุล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

240,481