• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Software)
รายละเอียดหลักสูตร

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์(Software)

1. สร้างแผ่น Boot / USB BOOT เพื่อทำการติดตั้ง windows 10 Pro

2. ตั้งค่า Bios / กด Boot menu และอธิบายลักษณะชนิดการทำ boot device ชนิด UEFI และ Legacy Mode

3. แบ่ง Partition โดยการใช้ windows

4. ติดตั้ง windows10 พร้อมตั้งค่า Icon / ปุ่มเปลี่ยนภาษา

5. ทำการ Activate Windows และ Office2016

6. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน - Font มาตรฐาน

เช่น Th Sarabun

- Office 2016 - UltraISO

- Acrobat Reader/Pro - Chrome / Firefox

- Adobe Photoshop/IA/Dream/Lightroom

- VM_Mis


เป้าหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

23 เมษายน 62


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   อรวรรณ จรปรุ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางวราภรณ์ พิลาบุตร  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายเสกสรรค์ ทะสุนทร  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวทรรศนีย์ แย้มมนัส  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายศิริพงษ์ บริสุทธิ์  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
8   น.ส.ธิดารัตน์ ณ จัตุรัส  สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน