• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Software)
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

23 เมษายน 62


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   อรวรรณ จรปรุ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางวราภรณ์ พิลาบุตร  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายเสกสรรค์ ทะสุนทร  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวทรรศนีย์ แย้มมนัส  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายศิริพงษ์ บริสุทธิ์  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
8   น.ส.ธิดารัตน์ ณ จัตุรัส  สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.ทิวากรณ์ ราชูธร  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน