• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การติดตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

24 เมษายน 62


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นาย อติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู  พัสดุ กองกลาง สนอ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายศิริพงษ์ บริสุทธิ์   บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายเสกสรรค์ ทะสุนทร  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวทรรศนีย์ แย้มมนัส   สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม   สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน