• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุ๊กช์
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

25 เมษายน 62


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  โครงการตัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นาย อติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์  โปรแกรมการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายเสกสรรค์ ทะสุนทร  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวทรรศนีย์ แย้มมนัส  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน