• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

29 เมษายน 62


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู  งานพัสดุ กองกลาง ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์  โแรแกรมการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   น.ส.ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางณัฐธิดา จรรโลงเศวตกุล  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายเสกสรรค์ ทะสุนทร  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวทรรศนีย์ แย้มมนัส  สำนักวิทยบริการฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน