• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ในงานแอพพลิเคชั่น ประมวลผลภาพ ด้วยภาษา Python (OpenCV for Python and Raspberry Pi)
รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักการพัฒนาสมองกลฝังตัว และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ,การประมวลผลภาพถ่ายดิจิทัลเบื้องต้น,การประมวลผลวิดิโอเบื้องต้น,หลักการทำงานของ Machine Learning ,การประมวลผลภาพ Image Processing

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. Raspberry Pi2 or Pi3 + Adapter
2. Carmera for Raspberry Pi
3. Proto Board
4. Wire Jumper (m2m ,m2f)
5. Led
6. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
7. ปลั๊กพ่วง

 

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

8-12 กรกฏาคม 2562


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) ห้อง It Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   กัญฐณา สุขแก้ว  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฟรีค่าลงทะเบียน
3   สุนทร คำเอม  เจ้าของกิจการ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวเบญจภัค จงหมื่นไวย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   รัชนันท์  เจ้าของกิจการ ฟรีค่าลงทะเบียน