• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การประยุกต์ใช้ Internet Of Thing(IOT) สำหรับการเกษตร
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

เทคโนโลยี IoT สำหรับการเกษตร การใช้งานวงจร ESP 8266 และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูลสำหรับ IoT Mobile Application เพื่อ IoTสำหรับการเกษตร โปรเจค IoT สำหรับ Smart Farm

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. ESP 32 Board หรือ ESP 8266 พร้อม Adapter l
2. เซนเซอร์ วัดอุณหภมิและความชื้น (DHT11 Temperature Humidity Sensor) 
3. เซนเซอร์แสง Photoresistor LDR Light Sensor Module (LDR)
4. บอร์ดสำหรับทดลอง photo board
5. สามยต่อสำหรับทดลอง wire Jumper (m2m ,m2f)
6. หลอด Led แสดงผล
7. สาย Micro USB (Data Cable)
8. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
9. ปลั๊กพ่วง

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

22-26 กรกฏาคม 2562


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   สุนทร คำเอม  วิศวกรรมการวัดคุม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวเบญจมาพร เจริญศรี  บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวสุดารัตน์ ใหญ่กระโทก  บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวปัทมาภรณ์ สวนสง่า  บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวเบญจภัค จงหมื่นไวย์  กลุ่มสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน