• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การประยุกต์ใช้ Internet Of Thing(IOT) สำหรับการเกษตร(Little VGL Embedded GUI Library)
รายละเอียดหลักสูตร

1. เริ่มต้นทาความรู้จัก LittlevGL Open-source Embedded GUI Library ติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ Multitasking

2. การใช้งาน Object – 1

3. การใช้งาน Object – 2

4. การใช้งาน Object – 3

5. การใช้งาน Object – 4

6. การนาข้อมูลจาก Sensor มาแสดงผลด้วย Gauge

7. การควบคุม GPIO ด้วย Switch, Slider

8. เริ่มต้นการใช้งาน App Blynk สาหรับการควบคุมระยะไกล

9. การ Interface GUI ข้อมูลกับ Blynk

10. การสร้าง Mini dashboard ด้วย LittlevGL - 1

11. การสร้าง Mini dashboard ด้วย LittlevGL - 2

 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมความพร้อม

1. Notebook ที่ติดตั้ง Windows 10 และ Arduino IDE
2. ESP32 Development board (NodeMCU-32S) 
3. 2.8" TFT LCD Module Display +Touch Panel Screen ILI9341
4. DHT11 Temperature sensor พร้อมด้วยตัวต้านทานขนาด 560 กิโลโอห์ม
5. Soil moisture sensor
6. Breadboard พร้อมสายไฟจัมเปอร์แบบ

a. male - female
b. female – female
c. male - male

7. LED ขนาด 3mm พร้อมด้วยตัวต้านทานขนาด 560 โอห์ม

หมายเหตุ
รายการที่ 2 และ รายการที่ 3 มีเป็นชุดสาเร็จรูปจาหน่ายในราคา 700 บาท

 

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

2-6 ธันวาคม 2562


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ