• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชันในงานประมวลผลภาพ(LabVIEW Programming and Image Processing)
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1

ส่วนประกอบใน Development Environment ของ LabVIEW

 1. Block Diagram
 2. Dataflow
 3. Datatype
 4. Loops
 5. การวิเคราะห์ Dataflow ของโค้ดที่มี Structure
 6. Timing
 7. Arrays
 8. Clusters
 9. Error Cluster, Error Handling
 10. Plot
 11. Case Structures
 12. Sequence
 13. Project Explorer

วันที่ 2

SubVI, Custom Control, เทคนิคการดีบักโปรแกรม

 1. SubVI
 2. Dialog
 3. Custom Control/ Type Definition
 4. การดีบัก
 5. การวัดประสิทธิภาพโค้ดด้วยการจับเวลา
 6. Coercion Dot

รูปแบบการเขียนโปรแกรม และ State Machine

 1. Single Loop VI
 2. State Diagram, State Machine

วันที่ 3

เทคนิคการเขียน VI

 1. การออกแบบ User Interface
 2. การจัดระเบียบ Block Diagram

การส่งข้อมูลระหว่างลูป

การควบคุม User Interface ด้วยโปรแกรม

 1. Property Node
 2. Invoke Node

การบันทึกข้อมูล และการอ่านไฟล์

วันที่ 4

การโปรแกรมแบบ Event

Data Acquisition

 1. Analog Input
 2. Analog Output
 3. Digital I/O
 4. Counter I/O

วันที่ 5

Machine Vision

 1. Introduction to Machine Vision System Components
 2. Image Acquisition in LabVIEW
 3. Image Analysis in Vision Assistant
  1. Introduction to Vision Assistant for LabVIEW
  2. Analyze the image using histogram, Line Profile, Measure, Geometry, Image Mask, and Conversion
 4. Image Enhancement in Vision Assistant
 5. Machine Vision Functions and Inspections
  1. Find measurement points: ROI, Edge Detection, Pattern Matching
  2. Coordinate system
  3. Make measurement with Caliper, Clamp
  4. Calibrate the image
  5. Presence/Absence, Barcode, QR, OCR
  6. Process a color image

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

17-21 กุมภาพันธ์ 2563


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   Suthad  KMUTNB ฟรีค่าลงทะเบียน