• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น
รายละเอียดหลักสูตร

๑. เรียนรู้กับหน้าจอ Microsoft Access 2010
๒. การจัดการฐานข้อมูล
๓. การสร้างฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
๔. การทำงานจากฐานข้อมูลภายนอก
๕. การค้นหาข้อมูล
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล
๗. การรวมข้อมูลในฟอร์มเดียว
๘. การนำเสนอฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. การนำเสนอรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. การนำเสนอกลุ่มข้อมูลในรูปแบบรายงาน


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-22 - 2014-05-22


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายสุรชัย งามยิ่ง  - ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นางสาวสุนิตตา โกศัย  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นายพิชยุธย์ ธีรปรีชาวิสว์  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   นางสาวสมศรี เจริญสุข  โรงเรียนบึงพะไล ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวประนอม คุ้มหมู่  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ประภวษณุ์ พิกุลนอก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ธวัชชัย เอกสันติ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   อาจารย์วุฒิชัย จงคำนึงศีล  จิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายอนุศิษฏ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวจุฬาลักษณ์ บุษสระเกษ  สำนักคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน