• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Microsoft Word รูปแบบงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
รายละเอียดหลักสูตร

๑. การใช้งานรูปแบบเอกสารในระบบสไตล์ (style)
๒. การสร้างสารบัญ และสารบัญรูปภาพ
๓. การทำดัชนีและบรรณานุกรม
๔. กำหนดหัวท้ายกระดาษของแต่ละบท
๕. ทำ document reference ด้วย Bookmark และ hyperlink


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-23 - 2014-05-23


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายสุรชัย งามยิ่ง  - ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์  โรงเรียนปากช่อง ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวสมศรี เจริญสุข  โรงเรียนบึงพะไล ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   นายยุทธศักดิ์ กิจจนศิริ  โรงเรียนสูงเนิน อบจ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาว ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   อนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวกัณทิมา สง่ากลาง  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ชลิกา ศิลปอนันต์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน