• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ Microsoft Excel สำหรับงานธุรการ
รายละเอียดหลักสูตร

๑. หลักการสร้างสูตรคำนวณ
๒. การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์การคำนวณ
๓. การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ระหว่าง Worksheet, Workbook, PowerPoint, Word, Website
๔. ประยุกต์การสร้างกราฟ จากข้อมูลใน Excel
๕. การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มการเงิน
๖. การใช้งานกลุ่มฟังชั่นด้านสถิติ
๗. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันด้านการฐานข้อมูล
๘. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันด้านการเปรียบเทียบแบบมีเงื่อนไง
๙. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันด้านการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล
๑๐. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา
๑๑. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันการจัดการข้อความ
๑๒. การสร้างรายงานสรุปด้วย Pivot Table


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-26 - 2014-05-26


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายสุรชัย งามยิ่ง  - ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นางสาวสายฝน ไชยมาตร  กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   สุภาพร คำภา  กองประกันคุณภพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน