• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop CS6
รายละเอียดหลักสูตร

เวลา

เรื่อง

วิทยากร

13.00-14.30 น.

- การควบคุมแสงเงาด้วย Blending Mode
- การสร้าง Lens Flare
- การสร้าง  Vignette  
- การเน้นแสงเงาอย่างโปรด้วย  Blending Mode
- เทคนิคปรับภาพให้คมชัดขึ้นด้วย Lab Color
- การสร้าง Layer Mask  สำหรับการตัดต่อภาพนายสุภพ โก่งกระโทก

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45-17.00 น.

- การแก้ไขภาพ Portrait  ให้สว่างน่ามอง
- การเปลี่ยนภาพจืดชืดให้สดใสขึ้นด้วยคำสั่งใน  Adjustments
- การสร้างภาพสไตล์ Life Portraint


นายสุภพ โก่งกระโทก

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-06-10 - 2015-06-09


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วีรพล ปุ๋ยกระโทก  สำนักคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   วสุมา เต็งหัตถกร   ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   น.ส.ขนิษฐา ดุษฎี  ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   น.ส.ปนัดดา คำจะโปะ  โปรเเกรมวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายชน ยี่นาง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อ.ไพโรจน์ พุทธโอวาท  คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ชัยศิริ หลวงแนม  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   เกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   ศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวนิดา เจริญทนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายอนุศิษฏ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   น.ส.ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
21   น.ส.เมธินี โนนศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวพัชรินทร์ งามขุนทด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
24     ฟรีค่าลงทะเบียน