• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ Microsoft Excel 2013 พื้นฐาน
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-01-14 - 2015-01-14


เวลาอบรม

13.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   บุญนาค ศรีบุญ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ลดาวัลย์ จงปราณี  สถาบันภาษา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายพงษ์ตรี ศรีพรหม  กองกิจการพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวสุดารัตน์ ม่วงกลาง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวปนัดดา คำจะโปะ  โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   น.ส.ขนิษฐา ดุษฎี  ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาโคราช ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ฟรีค่าลงทะเบียน