• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
     1. ขอเปิดรายวิชา
     2. ตั้งค่ารายวิชา
            - ตั้งค่ารายวิชา
            - หน้ารายวิชา
     3. การสร้างเนื้อหา
            - แหล่งข้อมูล
            - โฟลเดอร์
            - Label
            - Page
            - URL
     4. การสร้างกิจกรรม
           - การบ้าน
            - แบบทดสอบ
     5. การเพิ่มนักศึกษาเพื่อผู้สอน
     6. การสำรองข้อมูล
     7. การกู้คืนวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการอบรม
     1. เนื้อหา เช่น ไฟล์ PDF VDO Word Power Point
     2. ข้อมูลรายวิชา
     3. แบบฝึกหัด


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

13 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01 / อบรมออนไลน์


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   กนกมน รุจิรกุล  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน