• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างภาพกราฟิค ด้วย Adobe Illustrator CS6 (พื้นฐานการใช้งาน)
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-02-11 - 2015-02-11


เวลาอบรม

13.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวเมธินี โนนศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   สนธยา นรานุภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   พรมงคล นาคดี  สำนัดศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   รชยา วราจิตเกษม  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
10   อ.ไพโรจน์ พุทธโอวาท  คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายชน ยี่นาง  เซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ชัยศิริ หลวงแนม  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   เกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   สุรชัย เดชชัยพิทักษ์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   พิเชฐ เกล็ดงูเหลือม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายอติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายวิทวัส พูนเจดีย์  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวสุดารัตน์ ม่วงกลาง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ฟรีค่าลงทะเบียน
21   ศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายณัฐพงศ์ เสือบุญ   ฟรีค่าลงทะเบียน
24   มิลินธร พิลึก  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวขวัญตา เนาว์นนที  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
27   กฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวนันทรัตน์ มาลัยพิพัฒน์  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน