• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างภาพกราฟฟิค ด้วย Adobe Illustrator CS6 (ประยุกต์ใช้งาน)
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-02-18 - 2015-02-18


เวลาอบรม

13.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวเมธินี โนนศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   สนธยา นรานุภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ภาณิชา อ่อนท้า  งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   รชยา วราจิตเกษม  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
10   พิเชฐ. เกล็ดงูเหลือม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายวิทวัส พูนเจดีย์  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายอติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
14   น.ส.สุโอปอ หิรัญจิรชีพ  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวนิดา เจริญทนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   วงศกร สิงหวรวงศ์  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   อิสรชัย ลาวรรณา  นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   เรืองเดช กุลชูศักดิ์  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
21   ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายไพศาล แถวไธสง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
23   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
24   น.ส.ชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
25   น.ส.สุดารัตน์ ม่วงกลาง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
26   น.ส.ศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
27   ปนัดดา   ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นายเกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายชน ยี่นาง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นายไพโรจน์ พุทธโอวาท  โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นายชัยศิริ หลวงแนม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นายสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
35   น.ส.วิชยา ริงคะนานนท์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นายปริญญา เชิดเกียรติพล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน