• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-02-25 - 2015-02-25


เวลาอบรม

13.00.16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   พิเชฐ เกล็ดงูเหลือม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   อ.หงส์วริน ไชยวงศ์  โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายอติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
9   น.ส.ธิดารัตน์ ยศปัญญา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายมานัต รัตนเนนย์  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   น.ส.สุโอปอ หิรัญจิรชีพ  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   เรืองเดช กุลชูศักดิ์  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายไพรัช นิ่มนาม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายไพศาล แถวไธสง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน