• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Microsoft Publisher
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-03-11 - 2015-03-11


เวลาอบรม

13.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   บุญนาค ศรีบุญ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวสุภาพร คำภา  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวลดาวัลย์ จงปราณี  สถาบันภาษา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายอติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางนงนุช  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวสุกัญญา บุญน้อย  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวขวัญตา เนาว์นนที  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน