• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ
รายละเอียดหลักสูตร

ส่วนที่ ๑ การเตรียมการก่อนการสอบ


- การติดตั้งระบบสอบในเครื่องที่ใช้ในการสอบ ให้เป็นเครื่องแม่ข่าย
- การเพิ่มวิชาสอบ การเพิ่มข้อกำหนดและรายละเอียดในการสอบ
- การเพิ่มข้อสอบ การเพิ่มชื่อนักศึกษา การเพิ่มแบบสอบถาม
- การนำออกข้อสอบเพื่อไปใช้สอบที่เครื่องแม่ข่ายเครื่องอื่น
- การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
- การเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับแจกจ่ายระบบปฏิบัติการให้เครื่องที่ใช้ในการสอบ
- การเตรียมเครื่องที่ใช้ในการสอบ

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการระหว่างการสอบ


- การดำเนินการสอบ
- การตรวจสอบความก้าวหน้าของการสอบ
- การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตใจการสอบ
- การแก้ปัญหาให้นักศึกษา สำหรับเครื่องที่มีปัญหาระหว่างการสอบ

ส่วนที่ ๓ การดำเนินการหลังสอบการสอบ


- การดำเนินการกับเครื่องที่ใช้สอบ
- การนำผลสอบออกจากระบบ
- การนำผลวิเคราะห์ข้อสอบออกจากระบบ
- การตรวจสอบกระดาษคำตอบ การให้คะแนนแบบพิเศษ


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-07-02 - 2015-07-03


เวลาอบรม

9.00-16.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายศาสตรา ตั้งใจ  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายมานิตย์ อรรคชาติ  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ชัยศิริ หลวงแนม  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางฐานิดา พาราษฏร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   น.ส.สุวพัชร คัดจันทึก  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายธีระ สาธุพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายสราวุธ วงศ์ตา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นันทนา คะลา  โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายปราการ ดงกลาง  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา (อบจ.นครราชสีมา) ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวกัณทิมา สง่ากลาง  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวสุพัตรา ปัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวเกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
19   เมตตา ศุภเสียง  โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อบจ. นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางนพรัตน์ จันทร์แจ่มศรี  อบจ.นม. ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นายสมจิตร จอดนอก  โรงเรียนบัวลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายพิชิต พิณโพธิ์  โรงเรียนบัวลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายกริชรากร จันทรา  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวณัฎฐ์ฐาพรรณ ไกรกิติการ  อบจ.นครรชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นายพรพนม โพธิ์พะเนาว์  โรงเรียนวังรางพิทยาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวอภิญญา สมน้อย  โรงเรียนวังรางพิทยาคม ฟรีค่าลงทะเบียน