• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การจัดการสอบออนไลน์ (E-Testing) สำหรับผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดหลักสูตร

-การติดตั้งระบบ -การเพิ่มรายวิชาสอบ -การจัดเตรียมห้องสอบ -การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการสอบ


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-06-09 - 2015-06-09


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวปนัดดา   ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์   โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   น.ส.กนกพร บุญจูบุตร  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
10     ฟรีค่าลงทะเบียน