• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Microsoft Access เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-04-01 - 2015-04-02


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวลดาวัลย์ จงปราณี  สถาบันภาษา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายวัชพล พิลาสมบัติ  สถาบันภาษา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายรชานนท์ ง่วนใจรัก  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ณัฐนพิน ศรีราชเลา  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ภาณิชา อ่อนท้า  งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายอติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายวิทวัส พูนเจดีย์  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวนงนุช ภักดิ์จัตุรัส  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวสุกัญญา บุญน้อย  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวขวัญตา เนาว์นนที  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
18   กฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวศุภาวีร์ แก้วกรู  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายสุชานนท์ โนนยะโส  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวนัจพร ขามโนนวัด  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวนันทรัตน์ มาลัยพิพัฒน์  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวจิตราภรณ์ สนจุมภะ  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวนิดา เจริญทนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายไพศาล แถวไธสง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
30   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
31   น.ส.ชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   น.ส.สุดารัตน์ ม่วงกลาง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
33   น.ส.ศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวปนัดดา   ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน