• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Office 365 สำหรับองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-04-08 - 2015-04-08


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวสุภาพร คำภา  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   พรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ภาณิชา อ่อนท้า  งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายอติชาต วิชิตะกุล  งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายสุชานนท์ โนนยะโส  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวจิตราภรณ์ สนจุมภะ  งานวินัยและนิติการ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายไพศาล แถวไธสง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   น.ส.ศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   น.ส.ศรัญญา หลวงจำนงค์  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวนิดา เจริญทนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายอนุศิษฏ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน