• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ Internet และ Social Network สำหรับผู้สูงอายุ
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งาน Web Browser
การใช้งาน Google และ Gmail
การสมัครใช้งาน Facebook และการกำหนดข้อมูลทั่วไป
การใช้งาน Facebook ในการค้นหาบุคคล
การส่งไฟล์และเอกสาร
การใช้งาน Facebook VDO Call


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้งาน Internet ในการค้นหาข้อมูล การใช้งาน e-mail และสามารถใช้ Social Network ในการติดต่อสือสารได้ทั้ง Chat และ VDO Call


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์


วันอบรม

2015-03-09 - 2015-03-09


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ฟรีค่าลงทะเบียน