• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-06-11 - 2014-06-11


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายสโรชา ศรีอภัย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
6   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายทิวากรณ์ ราชูธร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายจักรกฤษณ์ ยุทธจักร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายชัยศิริ หลวงแนม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายชน ยี่นาง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายเกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายอ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายฐิติวัชช์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายบัณฑิต ผินโพธิ์  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวชนภา ดวงมาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวศศิพิมพ์ อิทธิจันทร์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายมานิตย์ อรรคชาติ  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางหงส์วริน ไชยวงศ์  โปรแกรมคหกรรมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายอนุศิษฏ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน