• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
รายละเอียดหลักสูตร

รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
การติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ล่ะชิ้น
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง สามารถติดตั้ง ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ สามารถตรวจสอบระบบเครือข่าย และตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

2015-03-24 - 2015-03-24


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   น.ส.ธิดารัตน์ ยศปัญญา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายมานะ สลุบพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภนม. ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวอภิญญา สมน้อย  โรงเรียนวังรางพิทยาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาววรารัตน์ ธูปเมืองปักษ์  โรงเรียนปากช่อง ๒ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายสนทนา สัตตารัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายอาณัติ กึมรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายพัฒนพงษ์ จงปัตนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายปณวัชร์ อะโรคา  มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาววิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวดวงดาว โกกะพันธ์  โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีจันทร์  โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายตะวัน วรรณสินธ์   ฟรีค่าลงทะเบียน