• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate CS6
รายละเอียดหลักสูตร

ความ รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Adobe Captivate
เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค
การจัดการสไลด์ในโปรเจ็ค
การจัดการกับวัตถุในสไลด์
การบันทึกเสียงและการแทรกเสียง
ตัวแปรและแอคชั่น
การสร้างแบบทดสอบ (Quiz)
การส่งออกและแก้ไขโปรเจ็ค


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย สร้างภาพเครื่องไหวบนเว็บไซต์ สร้างแบบทดสอบในสื่อการสอน และสามารถสร้างแอพพลิเคชันบน tablet Android


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
ผู้ที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอน


วันอบรม

2015-04-20 - 2015-04-21


เวลาอบรม

09.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสุภรา ช้างพลายงาม  เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ  รร.โยธินนุกูล ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายเจมวิทย์ เครือคำ  สพป.บร.2 ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาววิเชียร บุญกลาง   ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวชัญญาภัค ใยดี  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาววิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวดวงดาว โกกะพันธ์  โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายสมศักดิ์ ปรากฎมาก  โรงเรียนครบุรี ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางอารีรัตน์ อังกระโทก  โรงเรียนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายธีรชัย สายรัตน์  โรงเรียนครบุรี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวภัณฑิลา สาสวน  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางเพ็ชร งามขุนทด  โรงเรียนบ้านแปรง ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวพัชรินทร์ งามขุนทด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางทิพย์กมล ภัทรชยากร   ฟรีค่าลงทะเบียน
16   ยส   ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางชนาธินาถ ชีโพธิ์   ฟรีค่าลงทะเบียน