• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SketchUp
รายละเอียดหลักสูตร

เรียนรู้การใช้งาน sketchUp ขั้นพื้นฐาน


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-05-06 - 2015-05-06


เวลาอบรม

09.00-13.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   รชยา วราจิตเกษม  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
2   กฤษณะ พีระนวโชติ  สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อ.ไพโรจน์ พุทธโอวาท  คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายชน ยี่นาง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ชัยศิริ หลวงแนม  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   เกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายเกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายชน ยี่นาง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายไพโรจน์ พุทธโอวาท  โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายชัยศิริ หลวงแนม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
16   น.ส.อรอนงค์ แสงผ่อง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
17   น.ส.วิชยา ริงคะนานนท์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายวิทวัส พาโคกทม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
22   พิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
23   ณัฐพงศ์ เสือบุญ  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   น.ส.ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน