• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การตัดแต่งวีดีนำเสนอหน่วยงานด้วยโปรแกรม adobe Premier
รายละเอียดหลักสูตร

การตัดต่อวีดีโอจากภาพ วีดีโอ จากเสียง การเพิ่มข้อความ เอฟเฟค ขั้นต้น


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-05-13 - 2015-05-13


เวลาอบรม

13.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางหงส์วริน ไชยวงศ์  โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   เกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นิตรา น้อยภูธร  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวนิดา เจริญทนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายไพศาล แถวไธสง  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   น.ส.ชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   น.ส.สุดารัตน์ ม่วงกลาง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   น.ส.ศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวปนัดดา   ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายเกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายชน ยี่นาง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายไพโรจน์ พุทธโอวาท  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นายชัยศิริ หลวงแนม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
23   น.ส.วิชยา ริงคะนานนท์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นายวิทวัส พาโคกทม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายปริญญา เชิดเกียรติพล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายณัฐพงศ์ เสือบุญ  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   น.ส.ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
31   พิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
32   น.ส.เมธินี โนนศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน