• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การติดตั้งและจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal
รายละเอียดหลักสูตร

การติดตั้ง drupal บนเว็บเซอร์เวอร์
การตั้งค่าขั้นพื้นฐาน
การจัดแต่งหน้าแรก
การเพิ่มเมนู
การเพิ่มเนื้อหา
การเพิ่มเนื้อหน้าเป็นวีดีโอจาก Youtube


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2015-07-15 - 2015-07-15


เวลาอบรม

13.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ภาณิชา อ่อนท้า  งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.ธิดารัตน์ ยศปัญญา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   น.ส.ชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
9   น.ส.สุดารัตน์ ม่วงกลาง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายเกรียงไกร ดวงขจร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายปริญญา เชิดเกียรติพล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายธวัชชัย เอกสันติ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อาจารย์นันทนา คะลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   อานนท์ บัวศรี  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน