• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้าง Web Application ภาษา PHP 5 และฐานข้อมูล MySQL Server
รายละเอียดหลักสูตร

การติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
การออกแบบโครงสร้างของเว็บแอพพลิเคชัน
การใช้งานภาษา PHP ร่วมกับภาษา HTML
การใช้งานภาษา JAVA Script ร่วมกับ HTML
การใช้งานภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล
MySQL Server เช่นการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
การใช้งาน PHP HTML JAVA Script ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL Server
เทคนิคการแก้ปัญหา(Debug) เว็บไซต์ที่สร้างขึ้น


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ สร้างสรรเว็บแอพพลิเคชัน และเว็บฐานข้อมูลโดยใช้ ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL Server ได้ตามต้องการ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
มีพื้นฐานความรู้ภาษา HTML , SQL


วันอบรม

2015-05-07 - 2015-04-08


เวลาอบรม

9.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายมานะ สลุบพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   สิบเอกหญิงกาญจนา โยธายุทธ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางนันทิยา คะเชนทร์ชาติ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไล  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   อนงค์ ทองเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   สราวุธ นลารักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ดวงนภา โพธา  โรงเรียนโยธินนุกูล ฟรีค่าลงทะเบียน