• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้าง Java Application และฐานข้อมูล MySQL Server
รายละเอียดหลักสูตร

การดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมที่ต้องใช้งาน
การสร้าง Java Windows Application
การออกแบบ Windows From
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL Server กับ Application
การเชื่อมต่อข้อมูลในฐานข้อมูลกับ Windows From
การสร้าง From จัดการกับข้อมูลเช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
การ Debug โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมจะสร้าง Application ฐานข้อมูลด้วยภาษา Java และ MySQL Server ได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา SQL และ Java


วันอบรม

2015-05-11 - 2015-05-12


เวลาอบรม

9.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   สิบเอกหญิงกาญจนา โยธายุทธ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางนันทิยา คะเชนทร์ชาติ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไล  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายภัทร ๓ู่ศิริ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาววัลภา เข็มสันเทียะ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายภัทร ภู่ศิริ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายรักเกียรติ เสาร์วงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายอดิสรณ์ แก้วดวง  มหาวิทยาล้ยราชภัฏบุรีรัมย์ ฟรีค่าลงทะเบียน