• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Unity 3D
รายละเอียดหลักสูตร

๑. ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนให้น่าสนใจ
๒. วิธีการติดตั้งโปรแกรม Unity, การลงทะเบียนการใช้งาน
๓. วิธีการสร้างส่วนประกอบภายในเกม (ตัวละคร ฉาก )
๔. หลักการออกแบบ Character
๕. การปั้นโมเดลด้วยโปรแกรม SketchUp
๖. การเขียนโปรแกรมควบคุมตัวละครของเกมด้วยภาษา C# ได้แก่ การควบคุมตัวละครให้ เคลื่อนที่ และแสดงแอนิเมชัน
๗. เทคนิคการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (GUI) ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 การเขียน โปรแกรมควบคุมตัวละครของเกมด้วยภาษา C# ได้แก่ การควบคุมตัวละครให้เคลื่อนที่ได้
๘. การเขียนคำสั่งควบคุมส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ขออนุญาตยกเลิกการอบรมหากผู้เข้าร่วมการอบรมน้อยกว่า 10 คน


เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปั้นโมเดลเป็นตัวละครด้วยโปรแกรม SketchUp และเขียนคำสั่งควบคุมตัวละครของเกมด้วยภาษา C# ได้แก่ การควบคุมตัวละครให้เคลื่อนที่ และแสดงแอนิเมชัน


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

2016-05-10 - 2016-05-12


เวลาอบรม

9.00-16.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

1500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์  โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี ฟรีค่าลงทะเบียน