• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม sketchup 8
รายละเอียดหลักสูตร

ช่วงเช้า : เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการสร้างโมเดลสามมิติ และการใช้เครื่องมือต่างๆ - รู้จักโปรแกรม SketchUp - การวาดเส้น - การดึงรูปร่าง 2 มิติ เป็น 3 มิติ - การใส่สี พื้นผิว ในโปรแกรม Sketchup - การเลือก การขยับ การก็อปปี้วัตถุ - การสร้าง Group/Componant ช่วงบ่าย : การประยุกต์ใช้งาน - การใช้งาน Shadow - การใช้งาน View/Styles - การใช้งาน 3D Warehouse - การกำหนดมุมกล้อง/Animation - การ Export ภาพไปใช้งาน


เป้าหมาย

เพื่อให้สามารถประยุกต์การใช้งาน Sketchup ในงานออกแบบ 3D ในงานด้านการออกแบบประเภทต่างๆได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

22 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559


เวลาอบรม

9.00-16.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวตรีมาศ แซ่อั้ง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายวรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย  นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
4   มานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายมนูญ วนิชไพบูลย์  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายอภินัทธ์ กงประโคน  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวนัยนา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายชุตินันท์ ทองคำ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายศราวุธ เพียซ้าย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   อาจารย์ปราณี เท่ากลาง  โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม  โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายชัยพงศ์ นาคเพชร  โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน