• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

• การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ • การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ • ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ • อุปกรณ์ต่อพ่วงและการทำงาน • ปัญหา และการแก้ปัญหาอุปกรณ์ • Virus Computer • การติดตั้งโปรแกรมสำนักงาน • การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ


เป้าหมาย

• เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้• เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้• เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์


วันอบรม

12 กรกฏาคม 2559 - 12 กรกฏาคม 2559


เวลาอบรม

13.00-16.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางวราภรณ์ ศรีโพธิ์วัง  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   น.ส.สุภาพร คำภา  งานสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.ศศิธร แก้วเผือก  งานสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   น.ส.จริยา ผาสุขมูล  งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายเรืองยศ ชนไธสง  นักตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายวันเฉลิม เบ้ามี  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายอภินัทธ์ กงประโคน  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางบุญญิสา พันสุเภาดี  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวปทิตตา กลมเพ็ชร์   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายปฐม ปานกระทอน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสุพรรณี พวงเกาะ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
16   น.ส.นัยนา ช่ำชอง  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายคเณศพงษ์ อิทธิชินบัญชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายไพรัช นิ่มนาม  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน