• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
รายละเอียดหลักสูตร

1.ทำความรู้จักกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ของระบบเครือข่าย 2.รู้จักคำสั่งพื้นฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลระบบเครือข่าย 3.ทดลองตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน


เป้าหมาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีดูแลรักษารวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

13 กรกฏาคม 2559 - 13 กรกฏาคม 2559


เวลาอบรม

13.00-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายปฐม ปานกระทอน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวปทิตตา กมลเพ็ชร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.สุภารัตน์ ชัยมีแรง  งานสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   น.ส.วนีย์รัตน์ อินทรปัญญา  งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายอัครพล อินทกูล  งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันภาษา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายชุติ ชื่นโพธิ์กลาง  - ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายศราวุธ เพียซ้าย  โปรแกรมวิชาการจัดการอุสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
10   น.ส.วิชุดา ผ่านอ้น  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายมนูญ วนิชไพบูลย์  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   น.ส.ปทิตตา กมลเพ็ชร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายปฐม ปานกระทอน  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสุพรรณี พวงเกาะ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
17   น.ส.นัยนา ช่ำชอง  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายคเณศพงษ์ อิทธิชินบัญชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายไพรัช นิ่มนาม  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน