• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

      นางสาวจุฬาลักษณ์ บุษสระเกษ ( งานMIS  สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. การใช้ แม่แบบเอกสาร (Template) ในรูปแบบต่างๆ การใส่ใบปะหน้า ( Cover page )
  2. การใช้คำสั่งการวางแบบพิเศษ Paste Special ในรูปแบบต่าง ๆ การแบ่งเอกสารด้วย Break และ Section
  3. เทคนิคการแบ่งคอลัมน์เป็น 2 ส่วนในหน้าเดียว  เทคนิคการสลับหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน
  4. เทคนิคการสร้างและจัดการแผนภูมิ (Chart) ในระดับสูง การสร้างและจัดการกับกราฟิก SmartArt
  5. การใส่ลายน้ำ (Watermark)  เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่คีย์บอร์ดชอบสลับเปลี่ยนภาษา เองแบบ อัตโนมัติ
  6. สร้างและการจัดตกแต่งชุดรูปแบบ (Styles and Formatting)
  7. รู้จักกับวิธีการจัดลำดับเนื้อหาในเอกสาร ด้วยมุมมองแบบ Outline
  8. การแบ่งเอกสารที่ยาวมากๆออกเป็นสัดส่วน หรือแยกเป็นเอกสารย่อยด้วย Master Document -and Index) อัตโนมัติ
  9. การตรวจสอบและเปรียบเทียบเอกสาร (Track Changes) การบันทึกเอกสารเป็น ฟอร์แมต PDF

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

10 มกราคม 2560


เวลาอบรม

16.30 - 19.30น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   จิราวรรณ อุ่นละมัย  ป.โท รุ่น 14 ภาคพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   รัฐนันท์ สงวรศิลป์  ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายธัชธรรม ภู่ทอง  โปรแกรมนิติศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ณัฐวุฒิ ตุติ  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   มังกร ดำเนตร  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   จักรกฤษณ์ รากจันทึก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
7   โสภณา ภาเรือง  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
8   สมรักษ์ แชงขุนทด  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายอภิวัฒน์ อุปชา  โปรแกรม การจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายอภิวัฒน์ อุปชา  โปรแกรม กรจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาววิภาพร ธรรมสา  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ขนิษฐา ดูปอนท์  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ปิยนันท์ พบพิมาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   สุทธิดา ค้าขาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวสุธารดี เพียรการ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   วิริยาพร ไพศาลกิจ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   ชลิตา แสนเจ๊ก  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวพัชนิดา ไขโพธิ์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
19   สีหราช บุษยศรี  คบ.ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายวรวัตร ภู่ผ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   สุนันทา กางรัมย์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
24   สิริพร ขุนสูงเนิน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวจิรนันท์ พุธชุมแสง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาววรรณวิถา อินพิทักษ์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
27   อันธิมา ภิรมย์รักษ์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวนภัสสร เดิงขุนทด  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวกนกอร จันทะศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
30   ชวัลรัตน์ สุขเกษม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวสุนิศา สีสมบัติ  อาชีวอนามัยแฃะความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
32   ชนากานต์ ชะตารัมย์  อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวสุพิษา บุญสงค์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นาวสาวสุทัศนีย์ โสนาพูน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
35   น.ส.รัตนาภรณ์ ปลั่งกลาง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวธารารัตน์ กองศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
37   น.ส.ภัสรียา บัวกลาง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวสุนิษา สุวรรณชัย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นภัสสร เลไธสง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
40   เชาวลิต บานโพธิ์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวรัตยา สมน้อย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
42   เพ็ญพิชชา ดอนประดู่  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
43   ณัฐริกา ส่งสูงเนิน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
45   อนงค์นาถ โฉมศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
46   วรัญญา ดิลกพงศ์ธนา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
47   มุกมณี พัฒศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
48   เสาวนีย์ อ่อนแพง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นันทกา ศรณรงค์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
50   จิราพัชร หอมอ่อน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
51   วิณัฐฑรา พรใหม่  การเงินและการธนาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน
52   เสาวลักษณ์ กรงรัมย์  การเงินและการธนาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน
53   น.ส.ณัฐชยา ภูทองบ่อ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางศศิรัตน์ ชุ่มพุดซา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน