• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสือประชาสัมพันธ์ด้วย Microsoft Publisher
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-07-16 - 2014-07-16


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางนิธิมา รัตนอังศิริกุล  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวสมถวิล นราสันต์  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายณัฏฐสิทธิ์ วีนาซีมูทู  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวขวัญตา เนาว์นนท์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายสโรชา ศรีอภัย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง  กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางบุญญิสา พันสุเภาดี  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อ.วิชยา ริงคะนานนท์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายชัยศิริ หลวงแนม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายฐิติวัชช์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวสุโอปอ หิรัญจิรชีพ  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวนฤพร พร่องครบุรี  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายบัณฑิต ผินโพธิ์  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นายยุทธนา ตอสกุล  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวทองสุข พันเดช  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวชณุตพร พิทยากูล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวสุดารัตน์ ม่วงกลาง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวชนิษฐา ดุษฎี  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวนฤมล เรือนใหม  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวชนินกานต์ วรแสน  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาววรรณพร รัตนศฤงค์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวเพชรลักษณ์ สุตะวรวิหาระ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางรุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวอัญชลี พรามจร  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางจารุณี มงคลแก้ว  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวนัฏฐา มณฑล  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นายวิชญะ วิชากุล  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวนิดา เจริญทนัง  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน