การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

       นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
  2. การนำออกข้อมูล (Export) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน
  3. การวิเคราะห์ผลแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ฟังก์ชันของ microsoft excel

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

17 มกราคม 2560


เวลาอบรม

16.30 - 19.30น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   ณัฐวุฒิ ตุติ คณิตศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   มังกร ดำเนตร คณิตศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   จักรกฤษณ์ รากจันทึก วิทยาศาสตร์ทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   โสภณา ภาเรือง โปรแกรมวิชาภาษาจีน    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   สมรักษ์ แชงขุนทด โปรแกรมวิชาภาษาจีน    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายอภิวัฒน์ อุปชา โปรแกรม การจัดการอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาววิภาพร ธรรมสา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ศรัญญา กล้าหาญ ครุศาสตร์ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายณัฐพงศ์ คูณขุนทด ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   สุนิษา ยิ้มละมัย ครุศาสตร์ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ปิยนันท์ พบพิมาย ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวสุธารดี เพียรการ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   วราลักษณ์ สิงห์นอก คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   สุทธิดา ค้าขาย ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   ชลิตา แสนเจ๊ก ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นาริชซ่า วาดี คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวปิยะมาศ ภักดีกุล ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวพัชนิดา ไขโพธิ์ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   วิริยาพร ไพศาลกิจ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   พรประภา อาจนาเสียว ครุศาสตร์ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   สุวรรณี อุดมทรัพย์ ครุศาสตร์ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   พรรณเพ็ญ พงษ์โสภา ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   ศิวพร ตอพล ครุศาสตร์ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   วิริยาภรณ์ อาจปรุ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   น.ส.จิรวรรณ ศิริสวัสดิ์ ครุศาสตร์ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายนุติพงษ์ บางแสง ครุศาสตร์ ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   จตุพล เจิมขุนทด ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวมนสิชา สินธุชัย โปรแกรมชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   พรสิริ ศรีพูน ชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   วรพจน์ วอดทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง คณิตศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นายวรวัตร ภู่ผ่าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
33   ชลปรียา โสตะภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นายสีหราช บุษย์ศรี คบ.ฟิสิกส์    ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นายพรมงคล นาคดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
36   เสาวลักษณ์ กรงรัมย์ การเงินและการธนาคาร    ฟรีค่าลงทะเบียน
37   ภัคภร ขันหสิกรรม สาขาการศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

193,682