• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การนำเสนอแบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

       นายสุภพ โก่งกระโทก   (หัวหน้างานพัฒนาเว็บไซค์)

รายละเอียดหลักสูตร


เนื้อหา

  - กำหนดพื้นหลังให้กับภาพนิ่ง ในแบบต่างๆ

  - กำหนดภาพเคลื่อนไหวให้กับออฟเจ็กต์ ขณะนำเสนอ

  - การตั้งค่าการกระทำต่างๆ ใส่ลักษณะพิเศษ ( โดยละเอียด* )

  - การสร้างและจัดการกับวิธีการอนิเมชั่นแยกชิ้นส่วนของ กราฟิก SmartArt

  - การใส่เสียงต่างๆ ให้กับรูปภาพ ( Sound Effect )

  - การใส่เสียงเพลงประกอบคลอไปกับสไลด์หน้าต่างๆ

  - การใส่เสียงและคลิปภาพยนต์โดยเป็นออบเจ็กต์หนึ่ง ๆ ด้วยรูปแบบต่างๆ

  - การแทรกไฟล์ Flash Animation ( *.swf )

  - การสร้าง Presentation ที่เป็นภาพอย่างรวดเร็ว ด้วยคำสั่งอัลบั้มรูป ( Photo Album )

  - สร้างการเชื่อมโยง ( Hyperlink ) ขั้นสูงและการสร้างปุ่มควบคุม ( Action )

  - การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, ใช้งานต้นแบบภาพนิ่ง ( Master) ต่างๆ

  - เช่น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master

  - จัดรูปแบบของทุกสไลด์ด้วย ColorScheme

  - การนำเสนอภาพนิ่ง การปรับตั้งค่าการนำเสนอต่างๆ, ทดลองจับเวลาการนำเสนอ

  - การเปลี่ยนภาพนิ่งในระหว่างงานนำเสนอ ด้วยรูปแบบต่างๆ

  - การกำหนดให้แสดงบางสไลด์เท่านั้นด้วยคำสั่ง Custom Show

  - เทคนิคการควบคุมการฉาย Presentation เช่น การกระโดดข้ามบางสไลด์ไปอย่างรวดเร็ว

  - เพื่อให้จบทันกับเวลา โดยผู้ชมไม่ทราบเลยว่าได้ข้ามบางสไลด์ไป

  - เทคนิคการสลับการบรรยายระหว่าง PowerPoint กับโปรแกรม Excel พร้อมกัน ได้ทันที

  - เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลงเมื่อมีรูปภาพเป็นจำนวนมาก

  - การบันทึกสไลด์งานเป็นภาพกราฟิก ( Save as Metafile )

  - ทดลอง print งานนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ

  - การใช้มุมมองของผู้นำเสนอ แบบสองจอภาพ สำหรับผู้บรรยาย และผู้ฟัง

  - Copy ไฟล์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน ,การนำ Font ที่เครื่องอื่นไม่มีให้สามารถแสดงได้

 

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

2 กุมภาพันธ์ 2560


เวลาอบรม

16.30 - 19.30


สถานที่อบรม

27.01.01(ห้องอบรม IT Learning Center)อาคาร27ชั้น1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายธัชธรรม ภู่ทอง  โปรแกรมนิติศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   กาญจนา ภูกองไชย  สารสนเทศและบรรณารักษศาตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   มังกร ดำเนตร  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   จักรกฤษณ์ รากจันทึก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
5   สมรักษ์ แชงขุนทด  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   โสภณา ภาเรือง  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายอภิวัฒน์ อุปชา  โปรแกรม การจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาววิภาพร ธรรมสา  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ปิยนันท์ พบพิมาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวสุธารดี เพียรการ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   สุทธิดา ค้าขาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ชลิตา แสนเจ๊ก  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวพัชนิดา ไขโพธิ์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   วิริยาพร ไพศาลกิจ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายวรวัตร ภู่ผ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   น.ส.รัตนาภรณ์ ปลั่งกลาง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
19   น.ส.ภัสรียา บัวกลาง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
20   น.ส.สุนิศา สีสมบัติ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
21   น.ส.กนกอร จันทะศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
22   น.ส.สุทัศนีย์ โสนาพูน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
23   สุนันทา กางรัมย์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
24   สิริพร ขุนสูงเนิน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
25   สิริพร ขุนสูงเนิน  อาชีวนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวจิรนันท์ พุธชุมแสง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวนภัสสร เดิงขุนทด  อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาววรรณวิภา อินพิทักษ์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
29   อันธิมา ภิรมย์รักษ์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
30   ชนากานต์ ชะตารัมย์  อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวสุพิษา บุญสงค์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาว ดารุณี จันทร  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นภัสสร เลไธสง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
34   เชาวลิต บานโพธิ์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวสุนิษา สุวรรณชัย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
36   เพ็ญพิชชา ดอนประดู่  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวธารารัตน์ กองศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวชวัลรัตน์ สุขเกษม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวรัตยา สมน้อย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ณัฐริกา ส่งสูงเนิน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
42   อนงค์นาถ โฉมศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
43   วรัญญา ดิลกพงศ์ธนา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
44   มุกมณี พัฒศรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
45   เสาวนีย์ อ่อนแพง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นันทกา ศรณรงค์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นาย. นพรุจ. ดวงจิตร  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาว พรรณอร ชื่นขุนทด  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
49   จิราพัชร หอมอ่อน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
50   น.ส.ณัชยา ภูทองบ่อ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นายสีหราช บุษย์ศรี  คบ.ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาว จินตนา อรกุบ  โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน