• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

      นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ ( งานกราฟิก  สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. รู้จักกับ Photoshop CC
  2. เริ่มต้นกับ Photoshop CC
  3. ทำงานกับไฟล์ภาพเบื้องต้น
  4. Adobe Bridge CC เเละ Mini Bridge 
  5. การจัดการกับสี (Color Management)
  6. การใช้งานสีใน Photoshop CC
  7. ปรับเเต่งความสว่างเเละสีให้ภาพถ่าย
  8. เทคนิคตกเเต่งสีเเละความสว่างให้ภาพสวย  ริทัชเเละปรับปรุงภาพถ่าย บิด ตัด เเละ ปรับปรุงรูปทรง

 

 


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

31 มกราคม 2560


เวลาอบรม

16.30 - 19.30น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   อตินุช ศรีศักดิ์นอก  คบ.ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายพิทยา ชาติวัฒนสุคนฑ์  สาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   สิทธิพล พรมนา  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   พงศธร เลือดขุนทด  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
5   จิราวรรณ อุ่นละมัย  ป.โท รุ่น 14 ภาคพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ณัฐวุฒิ ตุติ  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   มังกร ดำเนตร  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   จักรกฤษณ์ รากจันทึก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
9   วรายุทธ เทกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ชัยจตุรงค์ แป้นจัตุรัส  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นาย อิทธิกร อินทร์สุข  คอมพิวเตอร์ธุระกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   สมรักษ์ แชงขุนทด  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
13   โสภณา ภาเรือง  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาววิภาพร ธรรมสา  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวสุธารดี เพียรการ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   ปิยนันท์ พบพิมาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   วิริยาพร ไพศาลกิจ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวพัชนิดา ไขโพธิ์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
19   สุทธิดา ค้าขาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
20   ชลิตา แสนเจ๊ก  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นายคัมภีร์ อังกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นายวรวัตร ภู่ผ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นายอภิสิทธิ์ ป้อมจัตุรัส  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   ปวริศา สินธุเขตต์  คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นายธรรมรัตน์ เมธาวิรัตน์  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นายสีหราช บุษย์ศรี  คบ.ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวอัจฉรา พิศโฉม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นายพรมงคล นาคดี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นายจีระ พุฒหิมโพธิ์  สังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นายวิศมาศ ภักดีกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
33     ฟรีค่าลงทะเบียน
34   อนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  โปรแกรมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นันทนา คะลา  โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวธนภรณ์ อานุกูล  โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ฟรีค่าลงทะเบียน
37   จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์  สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ชนัญญา โลวพิทักษ์กูล  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
39   ธิดารัตน์ ณ จัตุรัส  สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ศิริพร ศรีทอง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน