• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

      นายอภิเชฐ แปลสันเทียะ ( งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง  สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์
  3. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์
  4. การตั้งค่า bios และการแบ่งพาร์ทิชั่น
  5. การเข้าหัวแลน ต่อสายเครือข่าย
  6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  7. การใช้ทรัพยากรร่วมกันใน Windows วิธีการตรวจสอบเครือข่ายเบื้องต้น
  8. การแก้ไขปัญหา LAN เบื้องต้น คำสั่งเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

7 กุมภาพันธ์ 2560


เวลาอบรม

16.30 - 19.30น.


สถานที่อบรม

ชั้น 1 ห้อง 27.01.01(IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   สิทธิพล พรมนา  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   มังกร ดำเนตร  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   วรายุทธ เทกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ชัยจตุรงค์ แป้นจัตุรัส  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นาย อิทธิกร อินทร์สุข  คอมพิวเตอร์ธุระกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   จักรกฤษณ์ รากจันทึก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
7   สมรักษ์ แชงขุนทด  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
8   โสภณา ภาเรือง  โปรแกรมวิชาภาษาจีน ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาววิภาพร ธรรมสา  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   สุทธิดา ค้าขาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   วิริยาพร ไพศาลกิจ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ชลิตา แสนเจ๊ก  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ปิยนันท์ พบพิมาย  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   สุธารดี เพียรการ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   พัชนิดา ไขโพธิ์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายคัมภีร์ อังกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายณัฐวุฒิ ตุติ  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวฐิตามร หอกกิ่ง  คณิตศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายวรวัตร ภู่ผ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นายสีหราช บุษย์ศรี  คบ.ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายพรมงคล นาคดี   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
23   จีระ พุฒหอมโพธิ์  สังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นายบวร อูปแก้ว  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นายสิทธา แก้วกลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายภาคภูมิ นรงค์สูงเนิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   ชนัญญา โลวพิทักษ์กูล  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
28   จินตนา อรกุล  การเงินและการธนาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน