การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย camtasia studio 8
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

       นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

 

รู้จักเครื่องมือคำสั่งในการบันทึกหน้าจอด้วย  Camtasia Recorder  

- การตั้งค่าต่างๆ เช่น  Size  ความละเอียด ในการบันทึกหน้าจอ

- การปรับเปลี่ยนเอฟเฟ็ค เพื่อสร้างความสร้างความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน

การนำไฟล์ที่ได้จาก Camtasia Recorder  มาใช้งาน  การอิมพอร์ตมีเดีย (วิดีโอ รูปภาพ ออดิโอ)          

- เรียนรู้เครื่องมือการตัดต่อใน Timeline & Storyboard   

- เรียนรู้เครื่องมือการใส่เอฟเฟ็กต์ Transition ให้กับคลิปวิดีโอ      

- เรียนรู้เครื่องมือการตกแต่งเสียง แก้ไขเสียงออดิโอ         

- เรียนรู้เครื่องมือแทรกไตเติลวิดิโอจากไลบรารี สำเร็จรูป

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 


เป้าหมาย

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

8 กุมภาพันธ์ 2560


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

27.01.01 (IT Learnning Center)


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายจตุรงค์ กอแก้ว สำนักคอมพิวเตอร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวศรีรัตน์ เนื่องยินดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาว ณัฐนิกา สวามีชัย สารสนเทศศาสตรืเเละบรรณารักษ์ศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวเจนจิรา พลดงนอก สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาววรรณภา รุ่นมะลัง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวนุชรี บัวนาค สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวพิมพ์ ปานกลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   อรชา แครงกลาง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวฐิติพร ภูมิโคกรักษ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นุวัย อาแวสือแม สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวอารีย์ญา เศษเพ็ง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   บุญสิตา ปนสันเทียะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายอรรถพล ชั้นกลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวเมทะนี ปานเกิด สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายธนวันต์ นาคกระโทก สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศสาตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   ปรียาภรณ์ จรแก้ว สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวณัฐินี คมปัก สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวพรชิตรา โหมกทองหลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศษสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   ไอรีน ตันติสุข สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวศิรินันท์ กองคำ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางบุษกร จันท์เทวนุมาส สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวเพ็ญนภา เรืองวงษ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาว กษมาภรณ์ นามไธสง สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   น.ส.เกศราภรณ์ พานทอง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวชุติมา แชจอหอ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวศุภพร ชาวสวน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวอารียา แหลมไธสง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นายปฐม ปานกระทอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวปทิตตา กมลเพ็ชร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสุพรรณี พวงเกาะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวชลธิชา ดินขุนทด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางชุติมา แก้วอำไพ งานเลขานุการและประชุม    ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวประภาพร บัวงาม งานเลขานุการและประชุม    ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวกษมา คงประเสริฐ คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางชนิดาภา ศุพาสีห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวภาสินี บุญศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม ศูนย์การศึกษาพิเิศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวมะลัย พิมพิลา คณะสาธารณสุขศซาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นายชูวงศ์ ไตรสูงเนิน งานอาคารสถานที่ฯ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นายวรนาจ อาจสาลี งานอาคารสถานที่ฯ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
47   ชนัญญา โลวพิทักษ์กูล กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
49   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นาวสาวภาณิชา อ่อนท้าว โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

193,698