• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม adobe photoshop CS6+ adobe illustrator CS6
รายละเอียดหลักสูตร

 

 

วิทยากร

       นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ ( งานกราฟิก  สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. ความสำคัญและแนวคิดในการสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเบื้องต้น
  2. กำหนดหัวข้อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  3. ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop + Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก
 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 


เป้าหมาย

อาจารย์/เจ้าหน้าที่


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้


วันอบรม

15 กุมภาพันธ์ 2560


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

IT Learning Center (27.01.01) ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ฟรีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายสิทธา แก้วกลาง  สารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางบุษกร จันท์เทวนุมาส  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์  สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวมินตรา วิบูลย์ชาติ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวปทิตตา กมลเพ็ชร์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
10   รจนา เชื้อโคกกรวด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง  ศูนย์วิทยาศาตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางชุติมา แ้วอำไพ  งานเลขานุการและประชุม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวประภาพร บัวงาม  งานเลขานุการและประชุม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ชนัญญา โลวพิทักษ์กูล  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวกษมา คงประเสริฐ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวกาญจนา หักทะเล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางชนิดาภา ศุพาสีห์  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวภาสินี บุญศรี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวสุนิตษา พูนเกษม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวปัทมา สาเกตุ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวอภิญญา ชาวชายโขง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  หลักสูตรชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   วงศกร สิงหวรวงศ์  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
34   อ.นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์  สาขาวิชาการตลาด ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวนาตยา ศิริทับ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   ิอ.ภัคภร ขันกสิกรรม  ิการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นายพรพรต เพชรายุทธการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ณัฐญาพร ดอกจันทร์  นาฏศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์  โปรแกรมนาฏศิลป์ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโน ฟรีค่าลงทะเบียน
43   ภาณิชา อ่อนท้าว  โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน